Enkel interessentmodell for perspektiv og kontekst til arbeid med krav og mål

Mange prosjekter og virksomheter har et uklart forhold til hvordan å systematisk sikre at endringer gir ønsket effekt ved å tilfredsstille mål og krav fra de relevante interessenter. Dette arbeidet har mange sider, men kanskje det første og viktigste er å få oversikt over interessenter og deres krav. Denne artikkelen ser på bruken av en enkel interessentmodell for å avlede krav og mål.

Hva bør målene være? Noen ganger er det enkelt og åpenbart, mens andre ganger fremstår det veldig uklart. Hvorfor ønsker vi en gitt endring?

Interessentoversikt

Alle virksomheter eksisterer som en del av et miljø eller større system. For å overleve og trives må virksomheter tilpasse seg på riktig vis til dette miljøet. For å sikre at en tilpasser seg best mulig er det viktig med oversikt over hva / hvem en må tilpasse seg til. Dette er kjernen av en interessentoversikt, en en grafisk eller tekstoversikt over ting i virksomhetens miljø som en mener en har en viktig relasjon til. Figuren under gir et enkelt grafisk eksempel

(more…)

Fra 2017: Prosessforbedring med Robotic Process Automation (RPA)

Skrev denne artikkelen i 2017 da jeg arbeidet en del med RPA, og den er fortsatt relevant, så tenkte dele den her også.

“All work is process work”, sa prosessguru Michael Hammer. Selv om det er sant, så kan prosessarbeid ha mange former. I denne bloggen følger noen betraktninger om særegenheter ved å arbeide med prosesser på automatiseringsnivå. 

Prosessarbeid på ulike nivåer av detalj tar ulik form. På høyeste nivå er fokuset gjerne på verdikjeder og deres delprosesser, eksempelvis «Produser varer». Arbeidet inkluder å forstå verdiskapningen, sekvens mellom prosesser, relasjon til avdelinger, hvem som er ansvarlig for å understøtte hva, samt hvilke mål og krav som gjelder. På middels detaljnivå, menneskelig nivå, er fokuset ofte på arbeidsflytdiagrammer. Disse viser hvem som gjør hva i hvilken rekkefølge, og brukes for å standardisere / forbedre hvordan en arbeider og for å oppnå bedre eller konsistente resultater, samsvar, og lignende. Eksempelvis prosessen «Gjennomfør ansettelse», kan en se for seg som en mindre og mer detaljert prosess enn «Produser varer». Et tilbakevendende tema på dette nivået er om ulike kontorer og geografiske lokasjoner kan dekkes av samme prosessmodell. Eksempelvis kan en ende opp med en «hovedkontormodell» samt en rekke «lokalkontorvarianter».

Det laveste detaljeringsnivå kan gjerne kalles automatiseringsnivå. Her er prosessene ofte veldig små.

(more…)

Fra 2017: Robotic Process Automation (RPA) – livssyklus

Skrev denne artikkelen i 2017 da jeg arbeidet en del med RPA, og den er fortsatt relevant, så tenkte dele den her også.

RPA (Robotic Process Automation) er “hot stuff” nå til dags og handler om teknologi for å raskt automatisere menneskelig arbeid og høste relaterte gevinster. I praksis lages en RPA prosess som ligger på toppen av eksisterende applikasjoner og utføres av en RPA Robot. Jeg har utviklet følgende figur for å illustrere en RPA livssyklus:

(more…)

Prosessorientert styring av ytelse (Performance Management)

Dette er bloggpost nr. 3 i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering. Posten ligger også på Linkedin

Poenget med Performance Management (PM) er å konkretisere mål, kunne vite om de nås og kunne manøvrere for å sikre riktig kurs eller endre kurs. Dette gjelder enkeltindivider, enheter og virksomheten som helhet. Min påstand er at uten prosessorientering av PM klarer en ikke dette godt nok. Hvorfor ikke? Essensen ligger i forståelse av koblingen mellom mål og middel. Hvis en ikke vet hvordan en kan påvirke målene, så hjelper målene lite.

(more…)

Forstå sammenhengen mellom prosesser og avdelinger

Re-post fra LinkedIn: link

Dette er bloggpost nr. 2 i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering

Skal en høste maksimal nytte av prosessarbeid må en forstå hvordan prosesser og avdelinger henger sammen. Misforståelser her kan raskt ende opp med sub-optimalisering og et feilaktig bilde av hvordan ulike avdelinger bidrar til verdiskapning.

(more…)

NYTTEN AV PROSESSTENKING OG PROSESSLEDELSE I ARBEIDSLIVET

Dette er en re-post av mitt innlegg på NHH Prosessledelsesbloggen ledet av Jon Iden og Kjersti Berg Danilova: link. Stor takk til begge for at jeg fikk bidra, og deres innsats for prosessorientering som sådan!

Nytten av prosesstenking og –ledelse i arbeidslivet

Er prosess og BPM nyttig? Fra meg får det et rungende ja som svar. På mange måter er disse tingene et slags studium av hvordan arbeid fungerer og skaper verdi, og en mer «ingeniør-aktig» tilnærming til ledelse. Det involverer filosofi og verktøy som lar en designe for de resultatene en ønsker. (more…)

Hvordan avklare og kommunisere god oppgave- og ansvarsfordeling?

Re-post fra LinkedIn: link

Dette er første del i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering og relaterte tema

For å effektivt produsere de produkter en enhet er ansvarlig for må de involverte parter ha en tydelig og felles forstått ansvars- og oppgavefordeling.

(more…)

Kontinuerlig forbedring: Tenk design, tenk prosess

Dette er en re-posting av en blogg fra oktober 2015 på LinkedIn: Link

Vi mener prosessorientering og -arkitektur vil bli stadig mer utbredt blant virksomheter, og utgjør kjernen i kontinuerlig forbedring.

Dette skyldes blant annet den iboende egenskapen prosess har av å være «oppskriften» på hvordan noe skapes og gjøres. Med hyppigere endringer og økende kompleksitet så tvinger det seg frem et stadig større behov for oversikt og innsikt i hvordan vi arbeider. Da er det ikke lengre tilstrekkelig med (more…)